Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering vv de Wâlden 2022
25-11-2022, Aanvang 21.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag ledenvergadering 2021
4. Ingekomen stukken
5. Financieel jaarverslag 2021-2022 ( beknopt ).
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Verslag PR commissie
9. Jaarverslag BroeksterWâlden
Pauze
10. (her) verkiezing bestuursleden
– Aftredend NIET herkiesbaar: R. van der Lei ( voorzitter )
– Aftredend NIET herkiesbaar: H. van der Zwaag ( gebouwbeheer )
– Aangemeld voor de functie voorzitter: Willem Dijkstra
14. Ereleden & Leden van verdienste
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Het financieel verslag wordt verkort behandeld, wanneer men dieper op de materie in wil gaan kan men zich melden bij het bestuur en wordt eventueel inzage verstrekt.

Vergelijkbare berichten